0

Participatiewet

Participatiewet

De Participatiewet heeft als doel om mensen met een arbeidsbeperking kansen te bieden op betaald werk en op een volwaardige plek in de maatschappij.
En Ipse de Bruggen participeert!

Naam

Wat houdt de participatiewet precies in?
Iedereen die kan werken maar daarbij ondersteuning nodig heeft, valt sinds 1 januari 2015 onder de Participatiewet. Het kabinet en werkgevers hebben in het sociaal akkoord van 2013 afgesproken dat er extra banen komen voor mensen uit deze doelgroep. Werkgevers in de marktsector waar ook Ipse de Bruggen onder valt, moeten tot 2026 in totaal 100.000 banen realiseren voor mensen met een ziekte of handicap. Dit heet de banenafspraak.

Volgens de nieuwe wet moeten werkgevers met meer dan 25 werknemers een bepaald percentage mensen met een arbeidshandicap in dienst nemen, de quotumheffing. In 2016 gaat het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kijken of de afgesproken aantallen gehaald zijn. Op basis van de banenafspraak is voor Ipse de Bruggen als grote werkgever ook een belangrijke rol weggelegd als het gaat om het creëren van banen voor mensen met een arbeidsbeperking.

Hoe geeft Ipse de Bruggen uitvoering aan de Participatiewet?
Binnen onze organisatie draait het om mensen met een beperking, die we een volwaardige en passende plek in onze samenleving willen bieden. Oók op het gebied van werk! De Participatiewet hoort dus gewoon bij ons. Ipse de Bruggen is een grote organisatie binnen de gehandicaptenzorg die het belangrijk vindt om onze maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen en hierin een voorbeeldfunctie te vervullen. Ook wij zullen ons steentje bijdragen als het gaat om de uitvoering van de Participatiewet.
Dit betekent dat organisatiebreed onderzocht wordt waar mogelijkheden zijn om mensen uit de doelgroep te bemiddelen op bestaande vacatures. Ook bekijken we of we arbeidsplaatsen kunnen creëren en daarbij daadwerkelijk mensen met een arbeidsbeperking kunnen plaatsen. Om dit te realiseren is er met verschillende gemeenten en werkgeverservicepunten de samenwerking gezocht. Binnen de organisatie zijn we aan de slag gegaan met de zoektocht naar geschikte banen.

Met ingang van 1 juli jl. hebben de eerste participatiekandidaten een arbeidsovereenkomst getekend.

Lees hieronder de succesverhalen.

Participatiekandidaat geplaatst binnen Ipse de Bruggen.
Participatiekandidaat geplaatst op Ursulaplein 3


Geen passende vacature? Meld je nu aan bij JobAlert!